Όροι Χρήσης

Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της εταιρείας ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ (η “Άδεια”) είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και στη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ με αντικείμενο οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, το οποίο περιλαμβάνει λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνει συναφή αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό και άμεση (“online”) ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (“ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”). Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μπορείτε, ωστόσο, να το επιστρέψετε στο σημείο πώλησης, απ’ όπου το προμηθευτήκατε, για πλήρη επιστροφή του τιμήματος.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν πωλείται το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με αυτήν την Άδεια σας χορηγούνται τα εξής δικαιώματα:

Λογισμικό Εφαρμογών. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να έχετε πρόσβαση, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε ή να εργαστείτε με άλλον τρόπο (“ΕΚΤΕΛΕΣΗ”) με ένα αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του για το ίδιο λειτουργικό σύστημα, μόνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθμό εργασίας.

Πρόσθετες άδειες χρήσης. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λογισμικού σε πέραν του ενός υπολογιστές μόνο αν έχετε προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την αντίστοιχη άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη (μεταπωλητή).

Αποθήκευση / Χρήση Δικτύου. Επιτρέπεται, επίσης, να αποθηκεύσετε ή να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε ένα αποθηκευτικό μέσο, όπως σε ένα διακομιστή δικτύου, που θα χρησιμοποιείται μόνον για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε άλλους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ σας μέσω εσωτερικού δικτύου. Όμως, πρέπει να αποκτήσετε και να αφιερώσετε μία Άδεια Χρήσης για κάθε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ στον οποίο ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από το αποθηκευτικό μέσο. Μια άδεια χρήσης για το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν επιτρέπεται να μοιράζεται ή να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα σε διαφορετικούς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AΕ επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

– Λογισμικό μη προοριζόμενο για μεταπώληση. Δεν έχετε δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα σε άλλες ενότητες αυτής της Άδειας. Εξαιρούνται οι συνεργάτες (μεταπωλητές) της εταιρείας κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας.

– Περιορισμοί στην Αποσυμπίληση (Reverse Engineering) και στην Ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (Decompilation και Disassembly). Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον πιο πάνω περιορισμό.

– Διαχωρισμός συστατικών μερών. Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

– Εμπορικά σήματα. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ .

– Εκμίσθωση. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

– Υπηρεσίες Υποστήριξης. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ενδέχεται να σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (“Υπηρεσίες Υποστήριξης”). Η χρήση των Υπηρεσιών Υποστήριξης υπόκειται στην πολιτική και τα θεσμοποιημένα προγράμματα της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην άμεση (“online”) τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται από τη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού που σας παρέχεται στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχετε στη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για λόγους Τεχνικής Υποστήριξης, η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δεν θα κάνει χρήση αυτών των τεχνικών πληροφοριών με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά σας.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Εάν το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ φέρει την ένδειξη ότι είναι έκδοση αναβάθμισης, για να έχετε δικαίωμα χρήσης του θα πρέπει να έχετε την απαιτούμενη άδεια χρήσης του προϊόντος που προσδιορίζεται από τη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ως προϊόν κατάλληλο για αναβάθμιση. Ένα ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που φέρει την ένδειξη “Αναβάθμιση” αντικαθιστά και/ή συμπληρώνει (και μπορεί να απενεργοποιεί) το προϊόν που αποτέλεσε τη βάση των δικαιωμάτων σας για χρήση αυτής της αναβάθμισης. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το προκύπτον αναβαθμισμένο προϊόν μόνο σύμφωνα με τους όρους αυτής της Άδειας. Εάν το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ είναι αναβάθμιση συστατικού μέρους ενός πακέτου προγραμμάτων λογισμικού για το οποίο σας χορηγήθηκε η άδεια χρήσης του ως ενιαίου προϊόντος, το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μεταβιβασθεί μόνον ως μέρος εκείνου του ενιαίου πακέτου προϊόντων και δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός του για χρήση σε περισσότερους του ενός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα τίτλων που περιλαμβάνονται στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών (“applets”) που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όπως επίσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν όλα τα παραπάνω, ανήκουν στη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ή τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο. Εάν αυτό το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ περιέχει τεκμηρίωση που παρέχεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επιτρέπεται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Δεν έχετε δικαίωμα αναπαραγωγής του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ενδέχεται να παραλάβετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περισσότερα του ενός αποθηκευτικά μέσα. Ασχέτως του τύπου ή μεγέθους του αποθηκευτικού μέσου το οποίο θα παραλάβετε, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα αποθηκευτικό μέσο το οποίο είναι κατάλληλο για τον μοναδικό σας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται να ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ το λογισμικό από το άλλο αποθηκευτικό μέσο σε άλλον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Δεν επιτρέπεται να δανείσετε, να εκμισθώσετε, να ενοικιάσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο το άλλο αποθηκευτικό μέσο σε άλλο χρήστη, παρά μόνο στο πλαίσιο οριστικής μεταβίβασης (όπως ορίζεται πιο πάνω) του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

6. ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μετά την εγκατάσταση ενός αντιγράφου του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με την παρούσα Άδεια, μπορείτε να διατηρήσετε το πρωτότυπο αποθηκευτικό μέσο στο οποίο σας παρεσχέθη το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Εάν το πρωτότυπο αποθηκευτικό μέσο απαιτείται για τη χρήση του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ένα αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μόνο για σκοπούς τήρησης αντιγράφου ασφαλείας (back-up) ή αρχειοθέτησης. Με εξαίρεση τις ρητές διατάξεις της παρούσας Άδειας, δεν έχετε το δικαίωμα να δημιουργήσετε με άλλον τρόπο αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή του έντυπου υλικού που συνοδεύει το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

7. ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του Προϊόντος Λογισμικού και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. (Οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη του κατασκευαστή και των αντιπροσώπων περιορίζεται μέχρι της αξίας του Προϊόντος Λογισμικού).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Hosting – Domain

1.1. Νέα παραγγελία και ανανέωση

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παραγγελία του πακέτου Web Hosting που επιθυμεί επιλέγοντας κάποιο από τα τυποποιημένα πακέτα που προσφέρει η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ή προσαρμόζοντας κάποιο στις ανάγκες του . Ο πελάτης οφείλει να τακτοποιήσει την οικονομική εκκρεμότητα της νέας παραγγελίας του εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα τιμολόγησης. Εφόσον η παραγγελία δεν εξοφληθεί μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των 30 ημερολογιακών ημερών, η φιλοξενία διαγράφεται πλήρως από τον server της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς τη διατήρηση αντιγράφου ασφαλείας.

Για την ανανέωση ήδη υπάρχουσας και ενεργής υπηρεσίας Web Hosting, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το ανάλογο κόστος έως την ημερομηνία λήξης της συνδρομής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση εκ μέρους του Πελάτη προς την NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για ανανέωση της υπηρεσίας, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας, το hosting διαγράφεται πλήρως από τον server της εταιρίας. Η εκ νέου ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη και κοστολόγησης από την εταιρεία.

Οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημά της εταιρίας χωρίς επιπλέον ειδοποίηση για την απενεργοποίηση και διαγραφή.

1.2. Ενημέρωση Πελάτη

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τις οικονομικές του εκκρεμότητες και για την ημερομηνία λήξης της κάθε υπηρεσίας μέσω e-mails που αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail που είναι δηλωμένη στη Noon Πληροφορική. Επιπρόσθετα, η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ενημερώνει για την ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας σχετικής με Hosting/Domain λόγω ενεργοποίησης νέας συνδρομής ή λήξης υπάρχουσας καθώς και για την τακτοποίησή της.

Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή των δεδομένων του λογαριασμού του ώστε να είναι έγκυρα και ενεργά. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την αποτυχία ενημέρωσης του Πελάτη (ηλεκτρονική ή/και τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία, ωστόσο, είναι προαιρετική) λόγω μη έγκυρων στοιχείων επικοινωνίας και, κατ’ επέκταση, για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του, εφόσον η οικονομική εκκρεμότητα παραμένει.

1.3. Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει εγκαίρως και εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται το ποσό που απαιτείται για την εξόφληση των οικονομικών του εκκρεμοτήτων. Με την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων πραγματοποιείται αυτόματα η ανανέωση Web Hosting και Domain name. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την απενεργοποίηση των υπηρεσιών του Πελάτη λόγω μη έγκυρης καταβολής του αντίστοιχου ποσού, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί από τον Πελάτη.

1.4. Έκδοση παραστατικού κατάθεσης

Τα αντίστοιχα παραστατικά εκδίδονται κατόπιν της καταβολής του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας και αποστέλλονται από την NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ στον πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για το είδος του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που επιθυμεί να λάβει για την εκάστοτε κατάθεση του καθώς και για τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθεί. Σε περίπτωση τιμολογίου, απαιτούνται οι εξής πληροφορίες: Πλήρης επωνυμία, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ και Επάγγελμα. Οι αποδείξεις και τα τιμολόγια αποστέλλονται στη διεύθυνση που είναι δηλωμένη στη NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ υπό το όνομα χρήστη του Πελάτη αλλά μπορεί, επίσης, να αποσταλεί σε κάποια δευτερεύουσα διεύθυνση εάν ο Πελάτης ενημερώσει την εταιρεία.

1.5. Τιμολογιακή πολιτική

Οι χρεώσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ γίνονται βάσει του τιμοκαταλόγου για τον οποίο η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής. Για κάθε υπηρεσία Φιλοξενίας – Κατοχύρωσης- Ανανέωσης Domain name, που ενεργοποιείται για τον πελάτη δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει πάροχο πριν τη λήξη της υπηρεσίας.

Αποδοχή Όρων Χρήσης Υπηρεσιών (αφορά όλες τις υπηρεσίες)

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ. Η πραγματοποίηση παραγγελίας για κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία σημαίνει κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω αναφερόμενων όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων/ κατοχύρωσης – ανανέωσης domain name . Εάν κάποιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους εν λόγω όρους παρακαλείται να μην προχωρήσει σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Η NOON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του Πελάτη με τους όρους χρήσης.

Scroll to top